×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

รายชื่อ กต.ตร.

โลโก กต2

คณะกรรมการ กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2

1นายไพศาล เปรองวรยะ ทปรกษา  

 นายไพศาล  เปรื่องวิริยะ
ประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย ๒

2พ.ต.อ.สวโรจน โชตกาญจนรศม

พ.ต.อ.สุวโรจน์  โชติกาญจนรัศมิ์
รองประธาน กต.ตร.สน.พลับพลาไชย ๒

บญฤทธ

นายบุญฤทธิ์  พิพัฒนศิริกุล 
กต.ตร.สน.พลับพลาไชย ๒

 • พพฒ
 • นาย พิพัฒน์  กนกนิตย์อนันต์
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
 • ปรดา
  • นาย ปรีดา บูรีจิตตินันท์
  • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
  เสน
 • นาย เสนีย์  ลาภากุลชัย
 •  กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2  
อำพล  
 • นาย อำพล  วัฒนธรรม
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
 • อม
 • อดิศร  ศันสนียสุนทร
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
 • วรพล
 • นาย วรพล  เบญกานี
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
 • ธนงพล
 • นาย ธนังพล  ปิยะมาวดี
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
นางสาวอาทตยา  
 • นางสาวอาทิตยา  โชคกิจมนัสชัย
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
  นางสาว นนทนา
 • นางสาวนันทนา ผ่องเภสัช
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
 • ศรายทธ รตนปญญา
 • ดร. ศรายุทธ  รัตนปัญญา
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
วโรจน อำพรวชย  
 • นาย วิโรจน์  อำพรวิชัย
 •  กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
ณฎฐา พงศประยร  
 • นาง ณัฎฐา  พงศ์ประยูร
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
  • 14พ.ต.ท.จรพฒน พรหมสทธการ รอง ผกก.สส.สน.พลบพลาไชย 2
  • พ.ต.ท. จิรพัฒน์  พรหมสิทธิการ
  กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
 • 15พ.ต.ท. สาธต มตรรก รอง ผกก.ป.สน.พลบพลาไชย 2
 • พ.ต.ท. สาธิต  มิตรรัก
 • รอง ผกก.ป.สน.พลับพลาไชย 2 /กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
  16พ.ต.ท.จรนทร ลำลก
 • พ.ต.ท. จรินทร์  ลำลึก
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
 • 17พ.ต.ท. ธระพล โสมโสพน
 • พ.ต.ท. ธีระพล  โสมโสพิน
 • กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2
 • 18ด.ต.ภทรพงศ แจงไพร ผบ
 • ด.ต. ภัทรพงศ์  แจ้งไพร
 •  กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2

34พ.ต.ต.ธวชชย ผวผอง  ·   

      พ.ต.ต. ธวัชชัย  ผิวผ่อง      
 กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434