×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

โลโก กต2 

           กต.ตร. ย่อมาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
           ซึ่งมีที่มาสืบเนื่องจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  (มาตรา 76)   ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและภารกิจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ   ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการบริหารงานของตำรวจในทุกระดับ  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและบริหารงานรัฐบาล เพื่อปรับปรุงกิจการตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการกระจายอำนาจและเปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ   โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
           แบ่งออกเป็น   3 ระดับ    คือ
1. กต.ตร.ระดับชาติ
2. กต.ตร.ระดับจังหวัด
3. กต.ตร.   ระดับสถานีตำรวจ  (กต.ตร.สน.)
ในแต่ละระดับจะมีประชาชนร่วมเป็น  กรรมการ  ชุดละ 6 - 10 คน  คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ (กต.ตร.สน.) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
- รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ จาก กต.ตร. ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย
- ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจ
- ประสานการตรวจสอบและการติดตามการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ
- รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจนครบาล ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
- ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการบริหารงานของสถานีตำรวจนครบาล
- รายงานผลการปฏิบัติงานให้ กต.ตร.กทม.ทราบตามที่ กต.ตร.กำหนด
- แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สถานีตำรวจมอบหมาย 

ประชม

 

13725
โครงการประชารัฐฯ ร่วมใจ ตรวจเยี่ยมชุมชน

66273 โครงการ อิ่มละ 10 บาท

51501

โครงการแว่นตา และสุขภาพ โดย คณะกรรมการ กต.ตร.

  19274849 1402934696418813 647351903485055664 n

คุณอดิศร ศันสนียสุนทร กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 ผู้จัดการบริษัท ซีแอลอะไหล่ยนต์ มอบเสื้อกันฝนจำนวน 120 ตัวแก่ พ.ต.อ.สุวโรจน์ โชติกาญจนรัศมิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในช่วงฤดูฝน

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434