×

คำเตือน

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

JFolder::create: Path not in open_basedir paths

  • งานป้องกันปราบปราม
     

  ร.ต.ท.ศภมตร ตนนม  รอง สวป.สน

  ร.ต.อ.เมชวน ร.ต.ต.ไพโรจน คลองแคลว
  • ร.ต.ต.นรต มณพนธ
   • ร.ต.อ.ศุภมิตร  ตุ่นนิ่ม
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.อ.เมธชวิน  โพธิ์ชนะพันธุ์
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.ไพโรจน์  คล่องแคล่ว
  • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.นิรุต  มณีพันธ์
   • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

  ร.ต.ท.องอาจ  สงหภกด

  • ร.ต.ต.อนรกษ ศรสอาด
   • ร.ต.อ.อนุรักษ์  ศรีสะอาด
   • รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

    ร.ต.ท.องอาจ  สิงหภักดี

  รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2

   • งานจราจร
  ร.ต.อ.อภสทธ หนเธาว   ร.ต.อ.วฤทธ กายรวฒน     ร.ต.อ.ศกชย
  • ร.ต.ต.ประสทธ  แสงวนทอง  สวป สน
  • ร.ต.อ.อภิสิทธิ์  หินเธาว์
  • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
  • ร.ต.อ.วฤทธิ์  กายูรวัฒน์
   • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.ศักดิ์ชัย  ยอดไพอินทร์
    • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
   • ร.ต.อ.ประสิทธิ์  แสงวันทอง
    • รอง สว.จร.สน.พลับพลาไชย 2
   
  • งานสืบสวน
     
      ร.ต.ท.ยศวฒน เอยวภเกต

  ร.ต.อ.กิตติโชค ลิปไธสง

  รอง สว.สส. สน.พลับพลาไชย 2

   ร.ต.อ.ยศวัฒน์  เอี๋ยวภูเก็ต

  รอง สว.สส. สน.พลับพลาไชย 2

  • งานธุรการ
  • 66666666666666
     
   • ร.ต.อ.ศราวุธ  ณ  เชียงใหม่
   • รอง สว.ธร.สน.พลับพลาไชย 2
     

 

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434