รายชื่อชุมชนและผู้นำชุมชน

ลำดับ ชื่อชุมชน ชื่อผู้นำชุมชน เบอร์โทร

วานิชสัมพันธ์

นายธนบูลย์     ชัยนราพิพัฒน์

๐๒-๒๓๕-๕๕๑๐

ตลาดน้อย

นางสาวมณีรัตน์  พานิชอิงอร

๐๘๐-๖๓๐๕๑๖๐

ผู้ค้าอะไหล่เก่า

นางพัชรี           แซ่ลี้

๐๒-๒๓๓-๗๔๘๘

จงสวัสดิ์

นายวิเชียร       กมลงามพิพัฒน์

๐๘๑-๘๑๖-๔๓๔๖

โชฏึก

นางสาวแสงเทียน  สุนันดา

๐๘๙-๒๒๓-๗๙๕๗

โปลิศสภา

นายวิฑูรย์  จงโอฬาร

๐๘๑-๕๕๔๔๔๘๙

ตรอกโพธิ์

นางสาววลีรัตน์   แซ่ตั้ง

๐๘๗-๐๒๒-๗๐๖๔

พิพากษา

นายสมชาย     สร้อยทองเจริญ

๐๘๙-๘๙๓-๗๙๖๕

พาดสาย

นายพิชัย         ธีรภัทร

๐๘๙-๐๓๓-๔๕๔๕

๑๐

ตรอกมะขาม

นายธีรพงศ์        อำนวยปรีชากุล

๐๘๖-๗๑๑-๓๓๙๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434