• ทำเนียบหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลสามแยก – พลับพลาไชย ๒
 • ลำดับ

  ยศ – ชื่อ – ชื่อสกุล

  ตำแหน่ง

  ดำรงตำแหน่ง

  หมายเหตุ/ชื่อสถานี

  พระยาอธิกรณ์ประกาศ

  สารวัตร

  รศ.๑๒๒ - รศ.๑๒๕

  (พ.ศ.๒๔๓๒-๒๔๓๕)

  พ.ต.อ.พระยานุเรศผดุงกิจ

  สารวัตร

  รศ.๑๒๕ - รศ.๑๒๗

  โรงพักสามแยก

  พระอนันนรารักษ์

  สารวัตร

  รศ.๑๒๗ – ไม่ปรากฏหลักฐาน

  โรงพักสามแยก

  พระยาพลพรรคภิบาล

  สารวัตร

  ไม่ปรากฏหลักฐาน - ๒๔๕๘

  โรงพักสามแยก

  พ.ต.ต.พระนรากรบริรักษ์

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๕๘ – พ.ศ.๒๔๖๓

  โรงพักสามแยก

  ร.ต.อ.ขุนเทพพิทักษ์

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๖๓ – พ.ศ.๒๔๖๔

  โรงพักสามแยก

  ร.ต.ท.ศิริ  รังคุตศิริ

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๖๔ – พ.ศ.๒๔๗๐

  โรงพักสามแยก

  ร.ต.อ.ศิริ  กระจ่างวงศ์

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๗๐ – พ.ศ.๒๔๗๓

  โรงพักสามแยก

  ร.ต.อ.หลวงการุณธุรราษฎร์

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๗๓ – พ.ศ.๒๔๗๔

  โรงพักสามแยก

  ๑๐

  พล.ต.จ.หลวงพรหมโนปกรณ์กิจ

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๗๔ – พ.ศ.๒๔๗๕

  โรงพักสามแยก

  ๑๑

  ร.ต.อ.อุปกรณ์  แก้วเจริญ

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๗๕ – พ.ศ.๒๔๗๗

  โรงพักสามแยก

  ๑๒

  พล.ต.ต.อุทัย  ยศสินธิ์

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๗๘ – พ.ศ.๒๔๗๙

  โรงพักสามแยก

  ๑๓

  ร.ต.อ.จำรัส  ครรภาฉาย

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๗๙ – พ.ศ.๒๔๘๐

  โรงพักสามแยก

  ๑๔

  พ.ต.ท.ขุนศรีวรายุทธ

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๘๐ – พ.ศ.๒๔๘๐

  โรงพักสามแยก

  ๑๕

  พล.ต.ต.อัคนี  ยิ่งกมล

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๘๐ – พ.ศ.๒๔๘๓

  โรงพักสามแยก

  ๑๖

  ร.ต.อ.สุชาติ  วัจนะพุกกะ

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๘๓ – พ.ศ.๒๔๘๔

  โรงพักสามแยก

  ๑๗

  ร.ต.อ.สุชาติ  วัจนะพุกกะ

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๘๔ – พ.ศ.๒๔๘๘

  โรงพักสามแยก

  ๑๘

  ร.ต.อ.เกษียร  ศรุตานนท์

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๘๘ – พ.ศ.๒๔๙๑

  สน.นครบาลกลางเขต ๒

  ๑๙

  ร.ต.อ.เกษียร  ศรุตานนท์

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๙๑ – พ.ศ.๒๔๙๓

  สน.สามแยก

  ๒๐

  พ.ต.ต.พจน์  เภกะนันท์

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๙๓ – พ.ศ.๒๔๙๓

  สน.สามแยก

  ๒๑

  พ.ต.ต.อรรณพ  พุกประยูร

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๙๓ – พ.ศ.๒๔๙๔

  สน.สามแยก

  ๒๒

  ร.ต.อ.ประสพ  ตั้งศิริพัฒน์

  สารวัตร

  พ.ศ.๒๔๙๔ – พ.ศ.๒๔๙๖

  สน.สามแยก

  ๒๓

  ร.ต.อ.ประสพ  ตั้งศิริพัฒน์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๔๙๖ - -พ.ศ.๒๔๙๗

  สน.สามแยก

  ๒๔

  พ.ต.ต.แผน  โกมลวนิชย์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๔๙๗ – พ.ศ.๒๔๙๘

  สน.สามแยก

  ๒๕

  พ.ต.ต.บัญชา  อุณหนันทน์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๔๙๘ – พ.ศ.๒๔๙๙

  สน.สามแยก

  ๒๖

  พ.ต.ต.บัญชา  อุณหนันทน์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๔๙๙ – พ.ศ.๒๕๐๐

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๒๗

  พ.ต.ต.บรรเทิง  กัมปนาทแสนยากร

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๐๐ – พ.ศ.๒๕๐๒

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๒๘

  พ.ต.ต.ผ่อน  ปลัดรักษา

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๐๒ – พ.ศ.๒๕๐๕

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๒๙

  พ.ต.ต.สุดใจ  ศิริกุล

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๐๕ – พ.ศ.๒๕๐๘

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๐

  พ.ต.ต.อมร  ยุกตะนันท์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๐๘ – พ.ศ.๒๕๐๙

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๑

  พ.ต.ท.สำเนา  วิทิศวรการ

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๐๙ – พ.ศ.๒๕๑๒

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๒

  พ.ต.ท.ฉลาด  ทองธารี

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๑๒ – พ.ศ.๒๕๑๓

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๓

  พ.ต.ท.เสนาะ  เทพบุตร

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๑๓ - -พ.ศ.๒๕๑๕

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๔

  พ.ต.ท.ชัชวาลย์  สุมาวงศ์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๑๕ – พ.ศ.๒๕๑๘

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๕

  พ.ต.ท.ณรงค์  เหรียญทอง

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๑๘ – พ.ศ.๒๕๑๙

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๖

  พ.ต.ท.วิสุทธิ์  กิติวัฒน์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๑๙ – พ.ศ.๒๕๑๙

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๗

  พ.ต.ท.นิกร  จุณณวัตต์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๑๙ – พ.ศ.๒๕๒๑

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๘

  พ.ต.ท.ณรงค์  ดิษฐแย้ม

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๒๑ – พ.ศ.๒๕๒๓

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๓๙

  พ.ต.ท.เฉลิม  อารักษ์รัฐ

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๒๓

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๔๐

  พ.ต.ท.ตระการ  วิเศษรัตน์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๒๖

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๔๑

  พ.ต.ท.อดุลย์  พิชาดุลย์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๕๒๖ - -พ.ศ.๒๕๒๗

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๔๒ พ.ต.ท.ศุภชาญ  มนูธรรม  สารวัตรใหญ่ พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๒๙ สน.พลับพลาไชยเขต ๒
  ๔๓ พ.ต.ท.สมชาย  สุทธิไวยกิจ สารวัตรใหญ่  พ.ศ.๒๕๒๙ – พ.ศ.๒๕๓๐ สน.พลับพลาไชยเขต ๒
  ๔๔ พ.ต.ท.วิวัฒน์  วัฒนายากร สารวัตรใหญ่  พ.ศ.๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๓๑ สน.พลับพลาไชยเขต ๒
   ๔๕  พ.ต.ท.มานิต  วงศ์สมบูรณ์ สารวัตรใหญ่  พ.ศ.๒๕๓๑ – พ.ศ.๒๕๓๒ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๔๖  พ.ต.ท.สมชาย  สุทธิไวยกิจ สารวัตรใหญ่  พ.ศ.๒๕๓๒ – พ.ศ.๒๕๓๒ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๔๗  พ.ต.ท.วัชร  เข็มศักดิ์สิทธิ์ สารวัตรใหญ่  พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๓๓ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๔๘  พ.ต.ท.บุญนำ  สุขพอดี สารวัตรใหญ่ พ.ศ.๒๕๓๓ – พ.ศ.๒๕๓๔ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๔๙  พ.ต.ท.หาญโชค  สาตราภัย สารวัตรใหญ่  พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๓๔ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๐  พ.ต.ท.โชคชัย  ดีประเสริฐวิทย์ สารวัตรใหญ่  พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๓๕ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๑  พ.ต.ท.พอพล  สุขไพบูลย์ สารวัตรใหญ่  พ.ศ.๒๕๓๕ – พ.ศ.๒๕๓๗ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๒  พ.ต.อ.บุญเรือง  ผลพานิชย์  ผู้กำกับการ  พ.ศ.๒๕๓๗ – พ.ศ.๒๕๓๘ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๓  พ.ต.อ.กระจ่าง  เลิศเกียรติดำรงค์  ผู้กำกับการ  พ.ศ.๒๕๓๘ – พ.ศ.๒๕๔๐ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๔  พ.ต.อ.อลงกต  สายเจริญ ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๔๐ – พ.ศ.๒๕๔๐ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๕  พ.ต.อ.ศุภชาญ  มนูธรรม ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๔๐ – พ.ศ.๒๕๔๒ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๖  พ.ต.อ.สำเริง  สุวรรณพงษ์ ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๔๒ – พ.ศ.๒๕๔๔ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๗  พ.ต.อ.ชาตรี  วุฒิภักดี ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๔๔ – พ.ศ.๒๕๔๕ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๘  พ.ต.อ.นิพนธ์  เจริญผล ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๔๕ – พ.ศ.๒๕๔๗ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๕๙  พ.ต.อ.สาโรช  ซุ่นทรัพย์ ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๔๗ – พ.ศ.๒๕๕๐ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๖๐  พ.ต.อ.ธีระพงษ์  คล้ายแก้ว ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๕๐ – พ.ศ.๒๕๕๓ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๖๑  พ.ต.อ.ศรัณย์วุฒิ  พิทักษากร ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๕๔ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๖๒  พ.ต.อ.รุ่งโรจน์  สายันประเสริฐ ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๗ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๖๓  พ.ต.อ.ศักดา  ดามาพงศ์ ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๕๙ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๖๔  พ.ต.อ.สุวโรจน์  โชติกาญจนรัศมิ์ ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑ สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
   ๖๕  พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์  ทรัพย์สมบัติ ผู้กำกับการ   พ.ศ.๒๕๖๑ - ปัจจุบัน สน.พลับพลาไชยเขต ๒ 
           
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434