• ทำเนียบหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลสามแยก – พลับพลาไชย ๒
 • ลำดับ

  ยศ – ชื่อ – ชื่อสกุล

  ตำแหน่ง

  ดำรงตำแหน่ง

  หมายเหตุ/ชื่อสถานี

  พระยาอธิกรณ์ประกาศ

  สารวัตร

  รศ.๑๒๒ - รศ.๑๒๕

  (พ.ศ.๒๔๓๒-๒๔๓๕)

  พ.ต.อ.พระยานุเรศผดุงกิจ

  รศ.๑๒๕ - รศ.๑๒๗

  โรงพักสามแยก

  พระอนันนรารักษ์

  รศ.๑๒๗ – ไม่ปรากฏหลักฐาน

  พระยาพลพรรคภิบาล

  ไม่ปรากฏหลักฐาน - ๒๔๕๘

  พ.ต.ต.พระนรากรบริรักษ์

  พ.ศ.๒๔๕๘ – พ.ศ.๒๔๖๓

  ร.ต.อ.ขุนเทพพิทักษ์

  พ.ศ.๒๔๖๓ – พ.ศ.๒๔๖๔

  ร.ต.ท.ศิริ  รังคุตศิริ

  พ.ศ.๒๔๖๔ – พ.ศ.๒๔๗๐

  ร.ต.อ.ศิริ  กระจ่างวงศ์

  พ.ศ.๒๔๗๐ – พ.ศ.๒๔๗๓

  ร.ต.อ.หลวงการุณธุรราษฎร์

  พ.ศ.๒๔๗๓ – พ.ศ.๒๔๗๔

  ๑๐

  พล.ต.จ.หลวงพรหมโนปกรณ์กิจ

  พ.ศ.๒๔๗๔ – พ.ศ.๒๔๗๕

  ๑๑

  ร.ต.อ.อุปกรณ์  แก้วเจริญ

  พ.ศ.๒๔๗๕ – พ.ศ.๒๔๗๗

  ๑๒

  พล.ต.ต.อุทัย  ยศสินธิ์

  พ.ศ.๒๔๗๘ – พ.ศ.๒๔๗๙

  ๑๓

  ร.ต.อ.จำรัส  ครรภาฉาย

  พ.ศ.๒๔๗๙ – พ.ศ.๒๔๘๐

  ๑๔

  พ.ต.ท.ขุนศรีวรายุทธ

  พ.ศ.๒๔๘๐ – พ.ศ.๒๔๘๐

  ๑๕

  พล.ต.ต.อัคนี  ยิ่งกมล

  พ.ศ.๒๔๘๐ – พ.ศ.๒๔๘๓

  ๑๖

  ร.ต.อ.สุชาติ  วัจนะพุกกะ

  พ.ศ.๒๔๘๓ – พ.ศ.๒๔๘๔

  ๑๗

  ร.ต.อ.สุชาติ  วัจนะพุกกะ

  พ.ศ.๒๔๘๔ – พ.ศ.๒๔๘๘

  ๑๘

  ร.ต.อ.เกษียร  ศรุตานนท์

  พ.ศ.๒๔๘๘ – พ.ศ.๒๔๙๑

  สน.นครบาลกลางเขต ๒

  ๑๙

  ร.ต.อ.เกษียร  ศรุตานนท์

  พ.ศ.๒๔๙๑ – พ.ศ.๒๔๙๓

  สน.สามแยก

  ๒๐

  พ.ต.ต.พจน์  เภกะนันท์

  พ.ศ.๒๔๙๓ – พ.ศ.๒๔๙๓

  ๒๑

  พ.ต.ต.อรรณพ  พุกประยูร

  พ.ศ.๒๔๙๓ – พ.ศ.๒๔๙๔

  ๒๒

  ร.ต.อ.ประสพ  ตั้งศิริพัฒน์

  พ.ศ.๒๔๙๔ – พ.ศ.๒๔๙๖

  ๒๓

  ร.ต.อ.ประสพ  ตั้งศิริพัฒน์

  สารวัตรใหญ่

  พ.ศ.๒๔๙๖ - -พ.ศ.๒๔๙๗

  ๒๔

  พ.ต.ต.แผน  โกมลวนิชย์

  พ.ศ.๒๔๙๗ – พ.ศ.๒๔๙๘

  ๒๕

  พ.ต.ต.บัญชา  อุณหนันทน์

  พ.ศ.๒๔๙๘ – พ.ศ.๒๔๙๙

  ๒๖

  พ.ต.ต.บัญชา  อุณหนันทน์

  พ.ศ.๒๔๙๙ – พ.ศ.๒๕๐๐

  สน.พลับพลาไชยเขต ๒

  ๒๗

  พ.ต.ต.บรรเทิง  กัมปนาทแสนยากร

  พ.ศ.๒๕๐๐ – พ.ศ.๒๕๐๒

  ๒๘

  พ.ต.ต.ผ่อน  ปลัดรักษา

  พ.ศ.๒๕๐๒ – พ.ศ.๒๕๐๕

  ๒๙

  พ.ต.ต.สุดใจ  ศิริกุล

  พ.ศ.๒๕๐๕ – พ.ศ.๒๕๐๘

  ๓๐

  พ.ต.ต.อมร  ยุกตะนันท์

  พ.ศ.๒๕๐๘ – พ.ศ.๒๕๐๙

  ๓๑

  พ.ต.ท.สำเนา  วิทิศวรการ

  พ.ศ.๒๕๐๙ – พ.ศ.๒๕๑๒

  ๓๒

  พ.ต.ท.ฉลาด  ทองธารี

  พ.ศ.๒๕๑๒ – พ.ศ.๒๕๑๓

  ๓๓

  พ.ต.ท.เสนาะ  เทพบุตร

  พ.ศ.๒๕๑๓ - -พ.ศ.๒๕๑๕

  ๓๔

  พ.ต.ท.ชัชวาลย์  สุมาวงศ์

  พ.ศ.๒๕๑๕ – พ.ศ.๒๕๑๘

  ๓๕

  พ.ต.ท.ณรงค์  เหรียญทอง

  พ.ศ.๒๕๑๘ – พ.ศ.๒๕๑๙

  ๓๖

  พ.ต.ท.วิสุทธิ์  กิติวัฒน์

  พ.ศ.๒๕๑๙ – พ.ศ.๒๕๑๙

  ๓๗

  พ.ต.ท.นิกร  จุณณวัตต์

  พ.ศ.๒๕๑๙ – พ.ศ.๒๕๒๑

  ๓๘

  พ.ต.ท.ณรงค์  ดิษฐแย้ม

  พ.ศ.๒๕๒๑ – พ.ศ.๒๕๒๓

  ๓๙

  พ.ต.ท.เฉลิม  อารักษ์รัฐ

  พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๒๓

  ๔๐

  พ.ต.ท.ตระการ  วิเศษรัตน์

  พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๒๖

  ๔๑

  พ.ต.ท.อดุลย์  พิชาดุลย์

  พ.ศ.๒๕๒๖ - -พ.ศ.๒๕๒๗

  ๔๒

  พ.ต.ท.ศุภชาญ  มนูธรรม

  พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๒๙

  สน.พลับพลาไชย ๒

  ๔๓

  พ.ต.ท.สมชาย  สุทธิไวยกิจ

  พ.ศ.๒๕๒๙ – พ.ศ.๒๕๓๐

  ๔๔

  พ.ต.ท.วิวัฒน์  วัฒนายากร

  พ.ศ.๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๓๑

  ๔๕

  พ.ต.ท.มานิต  วงศ์สมบูรณ์

  พ.ศ.๒๕๓๑ – พ.ศ.๒๕๓๒

  ๔๖

  พ.ต.ท.สมชาย  สุทธิไวยกิจ

  พ.ศ.๒๕๓๒ – พ.ศ.๒๕๓๒

  ๔๗

  พ.ต.ท.วัชร  เข็มศักดิ์สิทธิ์

  พ.ศ.๒๕๒๓ – พ.ศ.๒๕๓๓

  ๔๘

  พ.ต.ท.บุญนำ  สุขพอดี

  พ.ศ.๒๕๓๓ – พ.ศ.๒๕๓๔

  ๔๙

  พ.ต.ท.หาญโชค  สาตราภัย

  พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๓๔

  ๕๐

  พ.ต.ท.โชคชัย  ดีประเสริฐวิทย์

  พ.ศ.๒๕๓๔ – พ.ศ.๒๕๓๕

  ๕๑

  พ.ต.ท.พอพล  สุขไพบูลย์

  พ.ศ.๒๕๓๕ – พ.ศ.๒๕๓๗

  ๕๒

  พ.ต.อ.บุญเรือง  ผลพานิชย์

  ผู้กำกับการ

  พ.ศ.๒๕๓๗ – พ.ศ.๒๕๓๘

  ๕๓

  พ.ต.อ.กระจ่าง  เลิศเกียรติดำรงค์

  พ.ศ.๒๕๓๘ – พ.ศ.๒๕๔๐

  ๕๔

  พ.ต.อ.อลงกต  สายเจริญ

  พ.ศ.๒๕๔๐ – พ.ศ.๒๕๔๐

  ๕๕

  พ.ต.อ.ศุภชาญ  มนูธรรม

  พ.ศ.๒๕๔๐ – พ.ศ.๒๕๔๒

  ๕๖

  พ.ต.อ.สำเริง  สุวรรณพงษ์

  พ.ศ.๒๕๔๒ – พ.ศ.๒๕๔๔

  ๕๗

  พ.ต.อ.ชาตรี  วุฒิภักดี

  พ.ศ.๒๕๔๔ – พ.ศ.๒๕๔๕

  ๕๘

  พ.ต.อ.นิพนธ์  เจริญผล

  พ.ศ.๒๕๔๕ – พ.ศ.๒๕๔๗

  ๕๙

  พ.ต.อ.สาโรช  ซุ่นทรัพย์

  พ.ศ.๒๕๔๗ – พ.ศ.๒๕๕๐

  ๖๐

  พ.ต.อ.ธีระพงษ์  คล้ายแก้ว

  พ.ศ.๒๕๕๐ – พ.ศ.๒๕๕๓

  ๖๑

  พ.ต.อ.ศรัณย์วุฒิ  พิทักษากร

  พ.ศ.๒๕๕๓ – พ.ศ.๒๕๕๔

  ๖๒

  พ.ต.อ.รุ่งโรจน์  สายันประเสริฐ

  พ.ศ.๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๗

  ๖๓ พ.ต.อ.ศักดา  ดามาพงศ์

  พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๕๙

  ๖๔ พ.ต.อ.สุวโรจน์  โชติกาญจนรัศมิ์

  พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน

   
 •  

   

   

   

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

   

   

   

   

 •  

447 ถนนพลับพลาไชย   แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานครฯ  10100   โทร. 02-226-2148-52 , 02-222-4881 , โทรสาร 02-225-7434